wat is het kinderdagverblijf?

Op het kinderdagverblijf (KDV) wordt opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Ons kinderdagverblijf is een warme en veilige omgeving met genoeg ruimte om te spelen en uitdagend materiaal om te leren. Hierdoor kan je kind zich in zijn eigen tempo ontwikkelen. Door de omgang met andere kinderen zal je kind bovendien, als het wat groter is, leren samen te spelen, te delen, grenzen te kennen en vriendjes te maken. 

Het kinderdagverblijf is een warme en veilige plek, met genoeg ruimte om te spelen en te ontwikkelen in zijn eigen tempo. Binnen Mathil werken we dagelijks met eenzelfde dagindeling. Kinderen houden van rust en regelmaat. Dit wordt geboden door elke dag dezelfde dagindeling/werkwijze te hanteren. Het geeft de kinderen een gevoel van vertrouwdheid en veiligheid en zorgt voor een ontspannen sfeer op de groep.  Kinderen leren van jongs af aan omgaan met andere kinderen om samen te spelen. Daarnaast hebben kinderen veel liefde, aandacht en zorg nodig.

Buiten spelen vinden we belangrijk en als het weer het toelaat dan gaan we ook naar buiten met de kinderen. Buiten zijn ze altijd onder toezicht van een medewerker.

Elke groep heeft vaste medewerkers. De mentor van het kind is één van de vaste gezichten, zij is ook het aanspreekpunt voor de ouders van de kinderen. Uiteraard vindt de overdracht plaats door alle pedagogisch medewerkers.

Wil je jouw kind(eren) opgeven? Kies dan voor inschrijven.

Wil je meer informatie? Scrol dan naar beneden of neem contact met ons op.

de voordelen van het kinderdagverblijf

De eerste vriendjes leert je kind vaak kennen op een kinderdagverblijf. Wij geven kinderen er ook alle ruimte voor. We maken graag samen plezier. Zo maken we samen muziek, bewegen we veel en spelen we vaak buiten. Onze pedagogisch medewerkers laten kinderen vrij wanneer het kan en nemen ze aan de hand als het nodig is. Eigenlijk net zoals thuis. En dat gevoel vinden wij belangrijk.

vriendjes maken

plezier

huiselijke sfeer

werkwijze

Inschrijven

Wanneer je jouw kind(eren) wilt opgeven voor het kinderdagverblijf dan meldt je dit door het invullen van het inschrijfformulier. Dit is volledig vrijblijvend. Je ontvangt vervolgens een bevestiging en een uitnodiging voor een kennismaking/informatiegesprek. Wanneer je een keuze hebt gemaakt voor de opvang volgt een intakegesprek en, afhankelijk van de plaatsingsdatum, zal een afspraak gemaakt worden voor een zogenaamd wenmoment voor jouw kind(eren).  

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek worden specifieke zaken omtrent jouw kind besproken, zoals het dagritme, voeding, ziekte et cetera. Verder wordt tijdens de intake gewezen op de nodige informatie zoals de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan.

Plaatsingsdatum

De plaatsingsdatum is de eerste dag dat jouw kind naar het kinderdagverblijf gaat. Voorafgaand wordt eventueel een zogenaamd wenmoment afgesproken. 

Overeenkomst

Tijdens het intakegesprek zal de overeenkomst getekend worden. Hierop staat de plaatsingsdatum vermeld, het aantal af te nemen dagdelen, het tarief en een verwijzing naar de algemene voorwaarden en het pedagogisch beleidsplan die betrekking hebben op de overeenkomst.

Veiligheid & gezondheid (inspectierapporten)

Kinderopvang Mathil houdt zich aan de landelijke regels die zijn opgesteld om ziekte en ongevallen in het kinderdagverblijf te voorkomen. Jaarlijks wordt een risico-inventarisatie veiligheid & gezondheid uitgevoerd. Deze inventarisatie beschrijft de risico’s ten aanzien van veiligheid & gezondheid die de opvang van kinderen met zich meebrengt. We werken met een plan van aanpak, waarin beschreven staat welke maatregelen worden genomen om risico’s te reduceren.

Regelmatig wordt het kinderdagverblijf geïnspecteerd door de GGD. De GGD toetst of de opvanglocatie voldoet aan alle eisen van de Wet Kinderopvang. Elke locatie heeft een eigen inspectierapport. Deze is te vinden op de pagina van de betreffende locatie.

Ongevallen
Indien zich een ongeval voordoet, wordt zo spoedig mogelijk contact met de ouders gezocht. In noodgevallen kan het voorkomen dat de leiding het kind direct per ambulance naar een ziekenhuis laat vervoeren en pas daarna de ouders kan waarschuwen.

Van een ongeval wordt uiterlijk binnen een dag een ongevallenregistratie gemaakt. Deze registratie wordt met de ouders besproken.

Hygiëne
Hygiëne is belangrijk om verspreiding van ziekten te voorkomen. De pedagogisch medewerkers nemen de nodige maatregelen in acht, zoals zorgen voor schoon linnengoed, persoonlijke hygiëne, hygiënische leefomgeving en dergelijke.

Oudercommissie

Een kinderdagverblijf valt onder de Wet Kinderopvang. In deze wet staan verschillende eisen waaraan een kinderdagverblijf moet voldoen. Eén van de verplichtingen (art. 58) is dat een oudercommissie wordt ingesteld.

Kinderopvang Mathil stelt zich als doel om in een veilige en gezonde omgeving, kwalitatief goede kinderopvang te bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Het belang van de kinderen staat centraal. Daarom is het ook belangrijk dat er een oudercommissie bestaat die als doelstellingen heeft:
-de ouders vertegenwoordigen
-de belangen van de kinderen en ouders zo goed mogelijk behartigen
-ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren)
-adviseren ten aanzien van de kwaliteit (denk bijvoorbeeld aan de wijze van uitvoering van het kwaliteitsbeleid, veiligheid, gezondheid, ontwikkeling en klachtenregeling)

Kinderopvang Mathil zal wijzigingen op één van deze gebieden moeten voorleggen aan de oudercommissie.

In de overtuiging dat een oudercommissie een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de de kwaliteit van de kinderopvang wordt ouders gevraagd in overweging te nemen actief deel te nemen aan de oudercommissie.

Mocht het jou als ouder iets lijken om actief mee te denken in het beleid en de bedrijfsvoering van Kinderopvang Mathil, stel je dan nu kandidaat als lid van de oudercommissie. Je kunt hiervoor contact opnemen via 0522 20 21 07 of info@mathil.nl.

Wil je rechtstreeks contact met de oudercommissie dan kan dit via onderstaand mailadres:
-KDV Rouveen & Staphorst -> oudercommissiekorouveen@mathil.nl
-KDV Nieuwleusen -> oudercommissiekonl@mathil.nl

Pedagogisch beleidsplan

Kinderopvang Mathil werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Een verkorte versie van het pedagogisch beleidsplan is hier te vinden. De complete versie is op te vragen via info@mathil.nl

FINANCIeel

Tarieven

De tarieven voor het kinderdagverblijf zijn als volgt:

2023
Dagdeel 07:00 – 12:30 uur € 9,12 per uur (2022: € 8,50)
Dagdeel 12:30 – 18:00 uur € 9,12 per uur (2022: € 8,50)
Hele dag 07:00 – 18:00 uur € 9,12 per uur (2022: € 8,50)
Flexibele opvang € 9,75 per uur (2022: € 9,00)

Opvang in het kinderdagverblijf is in overleg ook mogelijk op afwijkende tijden.

De overheid vergoedt een aanzienlijk deel van de kosten van kinderopvang in de vorm van kinderopvangtoeslag. Na aftrek van deze vergoeding komen bovenvermelde kosten beduidend lager uit. Voor de meeste ouders komt dit, na aftrek van kinderopvangtoeslag, neer op een netto uurtarief tussen de € 1,00 en € 2,00. Zie voor meer informatie het kopje ‘Kinderopvangtoeslag en LRKP-nummer’.

Wij rekenen geen inschrijfkosten, annuleringskosten en dergelijke.

Contracten

Er kan gekozen worden uit vier contracten:

 • 51 weken (1 week kerstvakantie)
 • 48 weken (3 weken zomervakantie + 1 week kerstvakantie)
 • 40 weken (schoolweken)
 • Flexibel contract**

*Voor flexibele opvang geldt een hoger uurtarief (zie hierboven).
**Bij een flexibel contract is het mogelijk om op korte termijn (tot uiterlijk drie weken van te voren) aan te geven wanneer wij jouw kind(eren) mogen verwachten. In tegenstelling tot de andere contracten worden dan geen vaste dagdelen afgesproken. De uren die tot uiterlijk drie weken van te voren zijn doorgegeven worden (minimaal) gerekend. Wanneer je binnen drie weken van te voren de dagen en/of tijden voor de opvang nog wil wijzigen dan zullen we in overleg bekijken wat de mogelijkheden zijn maar wij rekenen (minimaal) de uren die tot uiterlijk drie weken van te voren waren doorgegeven. Dit wordt gedaan vanwege de planning en verplichte doorbetaling van het personeel over deze uren. Wanneer het na overleg mogelijk blijkt om meer uren af te nemen dan tot drie weken van te voren was doorgegeven rekenen wij deze uren ook. 

  Kinderopvangtoeslag en LRK-nummer

  Voor het kinderdagverblijf kunnen ouders/verzorgers gebruik maken van kinderopvangtoeslag (mits de ouders/verzorgers werken of een erkende studie volgen). Dit is mogelijk omdat onze opvanglocaties geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang  (LRK). Elke locatie heeft een eigen registratienummer. Deze dient doorgegeven te worden aan de Belastingdienst bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. De nummers per locatie vind je hier:

  • Rouveen: 260966976
  • Nieuwleusen: 162289716
  • Staphorst: 193877144

  Proefberekening
  Via de website van de Belastingdienst is het mogelijk om een persoonlijke proefberekening te maken voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

  overtuigd?

  Kies dan voor inschrijven. Inschrijven is volledig vrijblijvend. Toch eerst meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

  beleef de dag mee via de Ouderapp

  Jouw kind(eren) vermaakt/vermaken zich uitstekend bij ons. En jij kunt dat meebeleven via onze app. We sturen foto’s en verhaaltjes over je kind terwijl jij aan het werk bent. Daarnaast biedt de OuderApp nog veel meer mogelijkheden die het jou makkelijk maken!

  Hoe verloopt een dag op het kinderdagverblijf?

  K I N D E R O P V A N G  M A T H I L  I N  B E E L D

  EEN DAGJE MATHIL

  Nieuwsgierig naar een dagje Mathil?